Svi programi putovanja koji se nalaze u našoj ponudi, i na web stranici i u promotivnoj brošuri napravljeni su u općenitoj formi i vrijede za veći dio godine, ali nakon dogovora datuma putovanja i ostalih uvijeta može doći do manjih izmjena programa zbog promjena nastalih na samom turističkom tržištu, u hotelu ili na destinaciji. Svako putovanje i izlet moguće je izmijeniti za svaku grupu, jer mi naše programe prilagođavamo svakoj grupi putnika posebno te je tako moguće dodati ili oduzeti neki od sadržaja a sve prema željama grupe. Za sve programe predviđena je obavezna pedagoška pratnja s pripadajućim dnevnicama za određeni broj učenika prema pravilniku koji propisuje MZOŠ RH.

PUTNO OSIGURANJE
Za svako od naših putovanja preporučujemo putno osiguranje osiguravajuće kuće koja nudi slijedeća osiguranja:
– osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
– osiguranje od otkaza putovanja
– osiguranje oštećenja i gubitka prtljage
Sva navedena osiguranja mogu se uplatiti kod nas Agenciji, a ugovori se sklapaju s osiguravajućim kućama s kojima Agencija ima ugovor. Trenutno je to Wiener OsiguranjeVienna Incurance Group.
Wiener Osiguranje
ULAZNICE, VODIČI, ANIMATORI I HOTELI
U svakom programu putovanja navedeni su razni objekti – muzeji, parkovi, crkve i slično, ulaznice za slične objekte uključene su u cijenu samo ako je navedeno pod „Cijena uključuje”. Sadržaji koji nisu uključeni u cijenu mogu se u dogovoru s grupom uključiti u cijenu putovanja. Za hotele koje koristimo na navedenim putovanjima vrijedi kategorizacija ministarstva turizma RH. Većina soba u hotelima su višekrevetne, a u nekima su dvokrevetne s pomoćnim ležajem (kvaliteta pomoćnog ležaja ovisi u potpunosti o hotelu). Većina hotela ne zahtjeva depozit prije ulaska u hotel, prilikom izlaska iz hotela, radi se pregled svih soba i ukoliko ima počinjene štete ili je bilo uznemiravanja gostiju grupa je dužna platiti utvrđenu štetu.
Turistički pratitelji (vodiči) koji putuju s učenicima i koji su se obavezno moraju nalaziti na svakom putovanju, zbog zakonske regulative ne mogu voditi grupu i objašnjavati na lokalitetima i zaštićenim cjelinama, nego je za to potreban lokalni ili mjesni vodič, u nekim programima takva je usluga uračunata u cijenu, a u nekima nije pa svaka grupa ako želi takvu uslugu mora to zatražiti od Agencije. Turistički pratitelj će, u slučaju da takve usluge nema, sve što je potrebno ispričati u autobusu. Osim pratitelja nudimo i preporučamo da s grupom budu i animatori. Animator sudjeluje u organiziranju kreativnih radionica i zajedničkih dječjih igara te je u stalnom kontaktu s djecom te uvelike čini čini putovanje zanimljivijim i sadržajnijim.

UVJETI I NAČINI PLAĆANJA
Otplata putovanja može se dogovoriti za svako putovanje posebno i u skladu s time sklopiti odgovarajuće ugovore, zadanih rokova otplate putnici se moraju pridržavati kako bi Agencija mogla organizirati sve što je potrebno za navedeno putovanje. Ukoliko nisu dogovoreni posebni uvjeti vrijede Opći uvjeti putovanja Putničke Agencije Compakt. Za putovanja koja su ugovorena i dogovorena u školi, prijave i ostali kontakti moraju ići preko razrednika, odnosno osobe u školi zadužene za organiziranje putovanja. Sva odustajanja od putovanja i slično moraju biti dostavljeno u pismenom obliku.