OPĆI UVJETI

Uvjeti putovanja za organizaciju učeničkog putovanja (u daljnjem: Uvjeti putovanja), kao i Ponuda i Program putovanja, sastavni su dio Ugovora o organiziranju paket aranžmana (u daljnjem: Ugovor). Ugovor se sklapa u pisanom obliku između organizatora putovanja – COMPAKT Vukovar (u daljnjem: organizator putovanja) i putnika ili zakonskog zastupnika putnika – roditelj, staratelj i dr. (u daljnjem: ugovaratelj). Ukoliko ugovaratelj potpisani primjerak Ugovora ne dostavi organizatoru putovanja, Ugovor se smatra sklopljenim uplatom predujma. Potpisivanjem Ugovora, kao i  uplatom predujma, ugovaratelj potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama Ponude, Programa putovanja i Uvjetima putovanja te da je sa istima suglasan.

OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja se obvezuje putniku izvršiti usluge predviđene prihvaćenom Ponudom, u skladu s Programom putovanja i Ugovorom te skrbiti o pravima i interesima putnika, u skladu s poslovnim običajima u turističkoj djelatnosti. Organizator putovanja je dužan pri izboru izvršitelja usluga postupati pažnjom dobrog organizatora putovanja. Organizator putovanja odgovara za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organiziranje putovanja predviđenih Ugovorom i Zakonom o obveznim odnosima. Ukoliko prije ili za vrijeme ispunjavanja Ugovora nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora, bile za organizatora putovanja opravdan razlog da Ugovor ne sklopi (npr. rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode i sl.), organizator putovanja može raskinuti Ugovor i/ili ponuditi putniku izmijenjeni Ugovor s ponudom koja sadrži izvršene izmjene te utjecaj tih izmjena na cijenu putovanja. Ponuda izmijenjenog Ugovora smatra se prihvaćenom ukoliko ugovaratelj ne raskine ranije sklopljeni Ugovor u poslovnici organizatora putovanja u roku od dva radna dana od dana primitka prijedloga izmjene Ugovora.

OBVEZE PUTNIKA

Ugovaratelj je dužan platiti organizatoru putovanja ugovorenu cijenu za putovanje sukladno Uvjetima putovanja. Putnik je dužan na zahtjev organizatora putovanja pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja te se brinuti da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima država u kojima se boravi ili kroz koje se prolazi. Putnik je dužan u pisanom ili drugom odgovarajućem obliku, obavijestiti o neispunjenju ili neurednom ispunjenju bilo koje usluge iz Ugovora osobu koja je tu uslugu pružila, što je prije moguće, a organizatora putovanja najkasnije u roku od osam dana od dana završetka putovanja.  Putnik odgovara za štetu koju prouzroči neispunjenjem navedenih obveza.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani i prijevozna sredstva opisani su prema službenoj kategorizaciji lokalne turističke organizacije u vrijeme izdavanja Programa putovanja. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Smještaj za grupe učenika organizira se u višekrevetnim sobama sa sanitarnim prostorijama, osim u slučaju kada je

ugovoren smještaj u hostelima za mladež te se tom prigodom u programu posebno definira standard smještaja. Ukoliko je dogovoren smještaj u hotelima više  kategorije (3* ili više) hotelijer zadržava pravo da u dvokrevetnu ili trokrevetnu sobu ubaci dodatne odnosno pomoćne ležajeve. Organizator putovanja ne može utjecati na kvalitetu i vrstu  pomoćnog kreveta te ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju pomoćnog ležaja u hotelu. Usmeni dogovori prilikom sklapanja i provedbe Ugovora ne vrijede i ne obvezuju organizatora putovanja u većoj mjeri nego što su opisani u pisanom obliku u katalogu, programu putovanja ili ponudi.

POTREBAN BROJ PUTNIKA U GRUPI

Za sve programe napravljena je kalkulacija cijene temeljem određenog broja plaćenih mjesta u autobusu. Tu informaciju organizator putovanja obvezan je navesti u ponudi. Ukoliko grupa nema dovoljno putnika nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja. Izuzetak su aranžmani  koji su označeni kao „programi sa fiksnom cijenom“  kod kojih organizator putovanja preuzima rizik popunjavanja praznih mjesta u autobusu, a putnik pristaje dijeliti autobus sa drugom grupom (razrednim odjelom iz iste ili druge škole). Ukoliko grupa koja  ima manje od 40 putnika kod aranžmana sa fiksnom cijenom i ne želi dijeliti autobus s drugom grupom, te inzistira na tome da bude sama u autobusu, nadoplaćuje za prazna mjesta do kalkuliranog broja.

VALUTNA KLAUZULA, PROMJENA CIJENE ARANŽMANA ZBOG PROMJENE CIJENE GORIVA

Organizator putovanja ima pravo na povećanje ugovorene cijene paket aranžmana ako je nakon sklapanja ugovora promijenjen tečaj ugovorene valute, ako je došlo do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati. Kalkulacije svih ponuđenih programa napravljene su temeljem tečaja koji je definiran u samoj ponudi. U slučaju devalvacije kune preko 2% primjenjuje se valutna klauzula tj. cijena aranžmana dijeli se s tečajem koji je definiran u ponudi i dobije se cijena u eurima koja se otplaćuje po prodajnom tečaju (za efektivu) HNB.

OTPLATA ARANŽMANA

Svaka Ponuda sadrži dvije mogućnosti otplate ugovorenog paket aranžmana.  Prva mogućnost podrazumijeva otplatu paket aranžmana gotovinom i virmanskim uplatama (opće uplatnice).

Druga mogućnost je otplata paket aranžmana u više obroka s tim da svi obroci moraju biti uplaćeni u poslovnici Organizatora putovanja gotovinom ili virmanski (internet bankarstvo, u pošti, u banci)  a najkasnije 14 dana prije definiranog datuma polaska. U slučaju nepridržavanja  uvjeta otplate aranžmana organizator putovanja buy amoxil without prescription purchase amoxil purchase amoxil nije dužan putniku osigurati mjesto u hotelu, brodu, autobusu ili zrakoplovu  te ima pravo raskinuti Ugovor uz naknadu stvarno nastalog troška (punu cijenu avionske ili brodske karte i troškova autobusnog prijevoza i sl.) i naknadu u određenom postotku od ugovorene cijene aranžmana, bez obveze prethodnog usmenog ili pisanog upozoravanja ugovaratelja. Troškovi svih putovanja uvijek moraju biti podmireni prije puta.

PUTNO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je Republika Hrvatska sklopila Konvenciju o osiguranju u opsegu,

prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu organizator putovanja mora svim putnicima prilikom zaključenja Ugovora ponuditi, uz nadoplatu, dodatnu policu zdravstvenog osiguranja koja pokriva troškove liječenja i ostale troškove proizašle uslijed bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznosa i sukladno s Uvjetima za putno osiguranje). Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu. Kupnjom police osiguranja Ugovaratelj prihvaća Uvjete Osiguravajuće kuće i upoznat je sa informacijom koji su rizici pokriveni ovom policom. Dužnost je putnika da organizatoru putovanja prilikom potpisivanja Ugovora i/ili uplaćivanja akontacijske rate dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator putovanja neće bez potrebnih podataka za osiguranje preuzeti uplatu od putnika. Potrebni podaci za osiguranje su: ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice. Osiguranje se zaključuje preko Kvarner Vienna osiguranja d.d.

Od rizika odustajanja od planiranog putovanja zbog opravdanih razloga (npr. bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza) putnik se može osigurati preko ovlaštenog osiguravajućeg društva uz nadoplatu a u poslovnici Organizatora putovanja. Kupnjom police osiguranja Ugovaratelj prihvaća Uvjete Osiguravatelja i upoznat je sa informacijom koji su rizici pokriveni ovom policom. Organizator putovanja neće bez potrebnih podataka za osiguranje preuzeti uplatu od putnika.

Organizator putovanja će na dodatnom obrascu ponuditi i osiguranje od nesretnog propecia 5 year study buy propecia slučaja, osiguranje u slučaju oštećenja i gubitka prtljage.

ODUSTAJANJE OD UČENIČKOG PUTOVANJA

U slučaju odustajanja POJEDINCA od putovanja organizator putovanja ima pravo na naknadu troškova nastalih do trenutka odustajanja bez obzira na razlog odustajanja (npr. trošak autobusne karte, avionske karte, brodske karte  i dr. stvarno nastali troškovi) te odgovarajući postotak od razlike ugovorene cijene aranžmana i stvarno nastalih troškova i to:

  • za sva odustajanja od trenutka sklapanja Ugovora i/ili prve uplate ugovaratelja do najkasnije 60. dana prije početka putovanja organizator putovanja ima pravo zahtijevati naknadu 25% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova;
  • za sva odustajanja od 59. do 30. dana prije početka putovanja organizator putovanja, osim stvarno nastalih troškova, ima pravo zahtijevati naknadu u visini 40% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova;
  • za sva odustajanja od 29. do 15. dana prije početka putovanja organizator putovanja, osim stvarno nastalih troškova, ima pravo zahtijevati naknadu u visini 60% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova;
  • za sva odustajanja od 14. do 0. dana prije planiranog puta, organizator putovanja ima pravo zahtijevati naknadu u visini 100% od ugovorene cijene putovanja.

U slučaju nedolaska na putovanje bez prethodnog otkaza, organizator putovanja ima pravo zahtijevati naknadu u visini 100% od ugovorene cijene putovanja. Sva odustajanja moraju se prijaviti dolaskom foro pastillas dapoxetine en ligne how long y priligy with paypal. ou acheter priligy not working buy dapoxetine with paypal will paypal. buy priligy not  u poslovnicu organizatora putovanja ili putem telefona/e-maila.

U slučaju odustajanja GRUPE (najmanje 9 učenika iz grupe) od putovanja organizator putovanja ima pravo na naknadu troškova nastalih do trenutka odustajanja bez obzira na razlog odustajanja (npr. trošak autobusne karte, avionske karte, brodske karte i dr. stvarno nastali troškovi) te odgovarajući postotak od razlike ugovorene cijene aranžmana i stvarno nastalih troškova i to:

  • za sva odustajanja od trenutka sklapanja Ugovora i/ili prve uplate ugovaratelja do najkasnije 75. dana prije početka putovanja organizator putovanja ima pravo zahtijevati naknadu 60% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova;
  • za grupna odustajanja 74. do 30. dana prije početka putovanja organizator putovanja, osim stvarno nastalih troškova, ima pravo zahtijevati naknadu u visini 90% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova;
  • za sva odustajanja od 29. do 0. dana prije planiranog puta, organizator putovanja ima pravo zahtijevati naknadu u visini 100% od ugovorene cijene putovanja.

PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje autobusni prijevoznik ili avioprijevoznik  je uključen u cijenu paket aranžmana i ne naplaćuje se dodatno. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama avioprijevoznika. Na svim charter linijama organizatora putovanja ukupna težina ograničena je na 20 kg po putniku (osim ako rx asia online pharmacy. buy medications related to buy generic estrace online pharmacy . affordable price and worldwide delivery guaranteed. Ponudom i Programom putovanja nije definiran drugi iznos dopuštene kilaže). Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu prtljagu i imovinu putnika koju je ponio sa sobom na putovanje. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovu propisa koji važe u zračnom prometu. U slučaju gubitka prljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga  predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na temelju ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena.

OSTALI UVJETI

Organizator putovanja ima pravo promijeniti Program putovanja ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo promjene prijevoznika sukladno općim uzancama u turizmu kao i pravo promjene rasporeda welcome to our online pharmacy. you can buy cialis from us without visit of the doctor and recipe search. cheap generic drugs of the checked quality. free delivery … izleta po danima. U samom tekstu Programa putovanja spominju se različiti muzeji, parkovi i ostali objekti od interesa. U cijenu aranžmana uključene su sve ulaznice koje se u Ponudi i Programu putovanja navode u dijelu označenim pod „cijena uključuje:“. Sve ulaznice koje se ne spominju nisu uključene u cijenu paket aranžmana. Licencirani turistički pratitelji ne smiju pričati (??? možda bolje zvuči „biti u ulozi kustosa“) u muzejima i na lokalitetima. Za sve muzeje, objekte od interesa i razglede gradova postoji mogućnost doplate za lokalne turističke vodiče ili kustose. Takva usluga mora se naručiti unaprijed i dodatno platiti (osim u slučajevima kada je to već  uključeno u paket aranžman). Putnici su dužni pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obaveza putnici odgovaraju za počinjenu štetu, a ugovaratelji se obavezuje podmiriti štetu. Zbog negativnih iskustava sa učeničkim grupama na većini destinacija hotelijeri inzistiraju na depozitu. Visinu depozita utvrđuje hotelijer. Depozit prikuplja razrednik (učitelj ili nastavnik u pratnji grupe određen od strane škole) i polaže ga na recepciji hotela. Depozit se vraća u cijelosti ukoliko nije bilo štete. Sobe se uvijek moraju osloboditi (check out), prtljaga i stvari

Leave a Reply