U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (“Narodne novine” br.68/07-u daljnjem tekstu Zakon), a u suradnji s osiguravajućim društvom nudimo vam “paket” putnog osiguranja za putovanja u inozemstvo kao i u našoj zemlji. Uplatom akontacije putnik potvrđuje da mu je ponuđen “paket” putnog osiguranja.

Osnovni paket osiguranja sastoji se od:

  1. Zdravstveno osiguranje – osnovno: razina pokrića do 15.000 EUR, povišeno: razina pokrića do 30.000 EUR
  2. Osiguranje od otkaza putovanja – osigurana svota jednaka je cijeni putovanja koju je Osiguranik ugovorio i platio turističkoj agenciji ali najviše do iznosa od 1.000,00 EUR.
  3. Osiguranje prtljage – vrijednost osiguranih stvari je cijena novih stvari umanjena za procjenjeni gubitak vrijednosti zbog trenutna korištenja, trošenja ili starosti, ali najviše do iznosa od 250 EUR.

Dopunsko osiguranje od nezgode može se također ugovoriti ali samo ukoliko je ugovoren osnovni paket osiguranja.

TERITORIJALNA VALJANOST OSIGURANJA

  • Osiguranje vrijedi, temeljem Uvjeta u cijelom svijetu, osim u državi gdje osiguranik ima stalno prebivalište ili pravo na javnu zdravstvenu zaštitu.

POČETAK I PRESTANAK OSIGURANJA

  • Osiguranje počinje u 00:00 sati onog dana koji je na polici naveden kao početak osiguranja, ali ne prije nego što osiguranik prijeđe državnu granicu na putu u inozemstvo.
  • Osiguranje prestaje u 24:00 sati onog dana navedenog na polici kao prestanak osiguranja, ali ne nakon što osiguranik prijeđe državnu granicu RH na povrtaku u domovinu.

UVJETI DRAGOVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Dragovoljno zdravstveno osiguranje iz Osnovnog paketa putnog osiguranja može se ugovoriti kao:

  1. Pojedinačno, kada polica glasi na ime i prezime pojedine osobe
  2. Obiteljsko, kada polica glasi na sve članove jedne obitelji (otac, majka i djeca do 18 god.)
  3. Grupno, kada se osigurava 9 i više osoba s priloženim popisom svih članova grupe.

Osiguravaju se samo zdrave osobe za vrijeme puta i boravka u inozemstvu do isključivo 70 godina života. Izuzetno ako se osiguranje ugovara kao grupno, mogu se uključiti i osobe do starosti od 80 god. Ali uz doplatnu premiju u iznosu od 100%.

Za sva putovanja izvan Europskih zemalja zaračunava se i naplaćuje poseban doplatak u iznosu od 50%.